1.
Heydarifard Z, Yavarian J, Shatizadeh Malekshahi S, Zadheidar S, Mokhtari-Azad T, Shafiei-Jandaghi NZ. SARS-CoV-2: an imperative maternal-fetal concern. Iran J Microbiol. 2021;13(4):427-433.